Sklep fotograficzny Fripers.pl / Regulamin

Regulamin Sklepu Fripers.pl - sklep Fripers.pl

Regulamin Sklepu Fripers.pl obowiązujący od 29.09.2021

 

§1 DEFINICJE

Administratorzy danych osobowych(Administratorzy) - wpisani do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorcy: Grzegorz Śmiechowicz (posiadający NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztof Rogalski (posiadający NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusz Krzysztof Wieruszewski (posiadający NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG.

Checkbox (checkboks)  - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta lub okręgu, który można zaznaczyć i odznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.

Dostawca - podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym towarów albo usługami pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy.

Hasło - oznacza ustalony przez Klienta lub nadany losowo ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie. Wraz z loginem umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

Konsument -  zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - zgodnie z art 43(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta -  zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Konto - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, oraz modyfikację lub usunięcie danych.

Login - oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu do konta w sklepie. Loginem może być również adres e-mail podany przy Rejestracji.

Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.fripers.pl, zmierzających do założenia Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

Reklamacja dotycząca towaru - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, że towar jest wadliwy, żądanie doprowadzenia towary do stanu zgodnego z umową albo odstąpienie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

Reklamacja dotycząca usługi - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie Internetowej www.fripers.pl.

Sprzedawcy/Usługodawcy - oznacza właścicieli Sklepu: wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorców: Grzegorza Śmiechowicza (posiadającego NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztofa Rogalskiego (posiadającego NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusza Krzysztofa Wieruszewskiego (posiadającego NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG.

Strona internetowa - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, udostępniona w domenie fripers.pl.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towar/Produkt - rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) wraz z późniejszymi zmianami.

Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez zapoznawanie się z treściami znajdującymi się na Stronie).

Zamówienie - oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Sklepu Fripers.pl jest handel produktami, w tym sprzętem fotograficznym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy są następujące:

  1. Połączenie z siecią internet,

  2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

  3. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

  4. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 3. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 4. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.

 5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 KONTO KLIENTA

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 2. Założenie konta klienta wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi stałej i nieograniczonej czasowo dostępności do tego konta i zapisanych w nim danych za pośrednictwem sieci Internet. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie tejże umowy.

 3. Zakładając Konto Klienta, Klient lub firma wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: adres e-mail. Dane wymagane do zawarcia umowy takie jak kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu i adres zamieszkania a w przypadku firm również adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON, klient może uzupełnić później, po zalogowaniu się do swojego konta za pomocą zadeklarowanego w formularzu adresu e-mail oraz hasła. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

 4. Po wpisaniu adresu email oraz wybraniu hasła Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych. Zaznaczenie Checkboxa dotyczącego akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego założenia konta klienta i jak również złożenia zamówienia.

 5. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawców, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.

 6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.

 7. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§4 ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Fripers.pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego lub po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu na koncie użytkownika. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

 2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.

 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcami.

 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.

 6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.

 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.

 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny i adres dostawy zamówienia; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta i adres dostawy zamówienia.

 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany

 10. Sklep potwierdza automatycznie (mailem oraz wiadomością SMS) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania o ile nie wystąpią niezależne od Sklepu warunki uniemożliwiające realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną przez klienta W takiej sytuacji, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu takich okoliczności.

 11. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

§5 PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny w sklepie Fripers.pl wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. System ratalny: eRaty Santander

  2. Płatność gotówką przy odbiorze w sklepie stacjonarnym lub płatność u dostawcy przy doręczeniu zamówienia.

  3. Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawców. Przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, Sprzedawcy przystąpią do realizacji zamówienia.

  4. Za pomocą systemów płatności: Płatności online imoje (szybki przelew pay-by-link, BLIK, karta) oraz PayPal.

  5. Za pomocą systemu usługi leasingowych LeaseLink

 5. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę:

  1. https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic

§6 PARAGONY, FAKTURY VAT

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.

 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć odpowiednie pole w procesie składania zamówienia i podać dane do faktury. 

  1. Można również poprosić Sprzedawców Fripers.pl o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie (przed rozpoczęciem procesu realizacji zamówienia przez Sprzedawców, tym samym przed wystawieniem dokumentu fiskalnego), podając mailem dane do faktury VAT oraz numer zamówienia, którego dotyczy prośba. 

  2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na podstawie wystawionego paragonu, wymagane jest, aby ww. paragon wystawiony był z numerem NIP.  W przypadku zmiany decyzji odnośnie wybranego dokumentu (z paragonu na fakturę) NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres siedziby Sprzedawców w miarę możliwości jak najszybciej.

§7 DOSTAWA

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.

 2. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja:

  1. na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania zamówienia

  2. na numer telefonu Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania zamówienia w postaci wiadomości SMS

 3. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie przesyłki w trakcie dostawy.

 4. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.

 5. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.

 7. Jeśli w trakcie składania zamówienia, sklep wyświetli komunikat o konieczności indywidualnej wyceny kosztów dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, koszty ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.

 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.

 9. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawców. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy ponowią Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

 11. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
   

 2. Sprzedawcy przypominają, iż:

  1.  Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć Sprzedawcom w najdogodniejszy dla siebie sposób np.:

  1. Drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@fripers.pl)

  2. Wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.  W zależności od wyboru Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

  3. Za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie: https://fripers.pl/zwroty/

 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na adres:

Fripers.pl
90-203 Łódź
ul. Pomorska 41

 1. Zwracany przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).

 2. Zwracany towar z tytułu odstąpienia od umowy nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. W przypadku, gdy Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta tytułem odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie zwrócona Klientowi, w taki sam sposób w jaki klient wpłacił należność do sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.

 6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, takie jak bielizna i kostiumy

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

  8. w której Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej.

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, GWARANCJE

 1. Sprzedawcy odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 i 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fripers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Chyba, że w opisie danego produktu napisano inaczej np. w przypadku pojedynczych egzemplarzy towarów outletowych, powystawowych lub ponaprawowych.

 4. Sprzedawcy zobowiązani są do wydania towaru bez wad. Chyba, że były one wyraźnie opisane w ofercie, Nabywca został o nich poinformowany i zgodził się na zakup towaru niepełnowartościowego.

 5. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np.:

  1. telefonicznie pod numerem (042) 239 41 77

  2. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców

  3. pocztą elektroniczną na adres: sklep@fripers.pl

  4. za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego przez Sprzedających pod adresem: https://fripers.pl/gwarancja/. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 6. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców tj.:

Fripers.pl
90-203 Łódź
ul. Pomorska 41

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 2. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 3. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 4. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

§10 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną usługi są bezpłatne z wyłączeniem dodatkowej usługi płatnej wymienionej w §8 pkt. 8 niniejszego regulaminu. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 2. Do bezpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należą:

  1. udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.fripers.pl.

  2. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.fripers.pl formularza zamówienia.

  3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej, świadomej i dobrowolnej zgody, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter'a.

  4. umożliwianie Użytkownikowi stałego korzystania z konta w Sklepie internetowym, obejmujące również przechowywanie danych, które użytkownik zapisał w związku z rejestracją i użytkowaniem tego konta.

 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.fripers.pl

 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt. d, poprzez usunięcie swojego konta ze Sklepu internetowego.

 5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt c, zawsze może zostać przez Usługobiorcę cofnięta. W tym celu wystarczy wysłać do Sprzedawców na adres mailowy sklep@fripers.pl wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera lub kliknąć w link umożliwiający cofnięcie zgody. Link ten dołączony jest w stopce każdego przesłanego newslettera.

 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@fripers.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: FREEPERS s.c., ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź)

 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§11 PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawcom albo podmiotom współpracującym z nimi, przysługują prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.

 3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie Internetowej, podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu FRIPERS.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcami/Usługodawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://fripers.pl/regulamin/ i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2021 r.