Sklep fotograficzny Fripers.pl / Regulamin Sklepu Fripers.pl obowiązujący do 31.12.

Regulamin Sklepu Fripers.pl obowiązujący do 31.12.2020

Regulamin sklepu internetowego Fripers.pl obowiązujący od dnia 25.08.2018 do 31.12.2020

 

§1 Definicje

 

Administratorzy danych osobowych(Administratorzy) - wpisani do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorcy: Grzegorz Śmiechowicz (posiadający NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztof Rogalski (posiadający NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusz Krzysztof Wieruszewski (posiadający NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG.

Checkbox - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta lub okręgu, który można zaznaczyć i odznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.

Dostawca - podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym towarów albo usługami pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy.

Hasło - oznacza ustalony przez Klienta lub nadany losowo ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie. Wraz z loginem umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

Konto - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, oraz modyfikację lub usunięcie danych.

Login - oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu do konta w sklepie. Loginem może być również adres e-mail podany przy Rejestracji.

Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.fripers.pl, zmierzających do założenia Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

Reklamacja dotycząca towaru - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, żądanie doprowadzenia towary do stanu zgodnego z umową albo odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

Reklamacja dotycząca usługi - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie Internetowej www.fripers.pl.

Sprzedawcy/Usługodawcy - oznacza właścicieli Sklepu: wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorców: Grzegorza Śmiechowicza (posiadającego NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztofa Rogalskiego (posiadającego NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusza Krzysztofa Wieruszewskiego (posiadającego NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG.

Strona internetowa - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, udostępniona w domenie fripers.pl.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towar/Produkt- rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez zapoznawanie się z treściami znajdującymi się na Stronie).

Zamówienie - oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu Fripers.pl jest handel produktami, w tym sprzętem fotograficznym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy są następujące:
  1. Połączenie z siecią internet,
  2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  3. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  4. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta, Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.
 5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3 Konto klienta

 

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Założenie konta klienta wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi stałej i nieograniczonej czasowo dostępności do tego konta i zapisanych w nim danych za pośrednictwem sieci Internet. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie tejże umowy.
 3. Zakładając Konto Klienta, Klient lub firma wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: adres e-mail. Dane wymagane do zawarcia umowy takie jak kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu i adres zamieszkania a w przypadku firm również adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON, klient może uzupełnić później, po zalogowaniu się do swojego konta za pomocą zadeklarowanego w formularzu adresu e-mail oraz hasła. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 4. Po wpisaniu adresu email oraz wybraniu hasła Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych. Zaznaczenie Checkboxa dotyczącego akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego założenia konta klienta i jak również złożenia zamówienia.
 5. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawców, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.
 6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.
 7. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§4 Zamówienie

 

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Fripers.pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego lub po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu na koncie użytkownika. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.30, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcami.
 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.
 6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.
 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.
 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny i adres dostawy zamówienia; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta i adres dostawy zamówienia.
 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany
 1. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania o ile nie wystąpią niezależne od Sklepu warunki uniemożliwiające realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną przez klienta W takiej sytuacji, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu takich okoliczności.
 2. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

 

§5 Płatność

 

 1. Wszystkie ceny w sklepie Fripers.pl wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. System ratalny: Raty mBank lub eRaty Santander
  2. Płatność gotówką przy odbiorze (Płatność dostawcy przy doręczeniu zamówienia)
  3. Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawców. Przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, Sprzedawcy przystąpią do realizacji zamówienia.
  4. Za pomocą systemów płatności: Płatności online imoje (szybki przelew pay-by-link, BLIK, karta) oraz PayPal.
 5. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę:
  1. https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic
  2. https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/mraty/

 

§6 Paragony, faktury VAT

 

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć odpowiednie pole w procesie składania zamówienia i podać dane to faktury. Można również poprosić Sprzedawców Fripers.pl o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie, podając mailem dane do faktury VAT oraz numer zamówienia, którego dotyczy prośba.W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres siedziby Sprzedawców w miarę możliwości jak najszybciej.

§7 Dostawa

 

 1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy - Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej FedEx, DPD, InPost.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania zamówienia.
 4. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie przesyłki w trakcie dostawy.
 5. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.
 6. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.
 8. Jeśli w trakcie składania zamówienia, sklep wyświetli komunikat o konieczności indywidualnej wyceny kosztów dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, koszty ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 9-18 oraz w soboty w godzinach 9-14.
 10. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawców. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy ponowią Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego Towaru.
 12. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8 Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą również płatnej usługi związanej z wydłużeniem terminu zwrotu towaru do 30 dni z zastrzeżeniem, że poza przewidzianymi prawem 14 dniami konsument, po wykupieniu wspomnianej usługi ma możliwość zwrotu towaru na tych samych zasadach przez dodatkowe 16 dni (14+16=30).
 3. Sprzedawcy przypominają, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom w najdogodniejszy dla siebie sposób np.:
  1. Drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@fripers.pl)
  2. Wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.  W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
  3. Za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie: https://fripers.pl/zwroty/
 5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na adres:

Fripers.pl

90-203 Łódź

ul. Pomorska 41

 

 1. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).
 2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku, gdy konsument korzysta z dodatkowej usługi polegającej na wydłużonym terminie zwrotu towaru, koszt tej dodatkowej usługi zostanie zwrócony tylko jeśli konsument zadeklaruje odstąpienie od umowy w ciągu ustawowych 14 dni. Natomiast jeśli konsument poinformuje o odstąpieniu od umowy po upływie 14 dni, zwrócone zostaną jedynie płatności wymienione w §8 pkt 6 tj. wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności za wyjątkiem płatności dotyczącej usługi wydłużonego terminu zwrotu, ponieważ usługa ta została wykonana.
 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie zwrócona Klientowi, w taki sam sposób w jaki klient wpłacił należność do sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje dotyczące towarów, gwarancje

 

 1. Sprzedawcy odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 i 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fripers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Chyba, że w opisie danego produktu napisano inaczej np. w przypadku pojedynczych egzemplarzy towarów outletowych, powystawowych lub ponaprawowych.
 4. Sprzedawcy zobowiązani są do wydania towaru bez wad. Chyba, że były one wyraźnie opisane w ofercie, Nabywca został o nich poinformowany i zgodził się na zakup towaru niepełnowartościowego.
 5. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np.:
  1. telefonicznie pod numerem (042) 239 41 77
  2. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców
  3. pocztą elektroniczną na adres: sklep@fripers.pl
  4. za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego przez Sprzedających pod adresem: https://fripers.pl/gwarancja/. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 6. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców tj.:

Fripers.pl

90-203 Łódź

ul. Pomorska 41

 

 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 4. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

§10 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną usługi są bezpłatne z wyłączeniem dodatkowej usługi płatnej wymienionej w §8 pkt. 8 niniejszego regulaminu. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do bezpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należą:
  1. udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.fripers.pl.
  2. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.fripers.pl formularza zamówienia.
  3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej, świadomej i dobrowolnej zgody, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter'a.
  4. umożliwianie Użytkownikowi stałego korzystania z konta w Sklepie internetowym, obejmujące również przechowywanie danych, które użytkownik zapisał w związku z rejestracją i użytkowaniem tego konta.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.fripers.pl
 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt. d, poprzez usunięcie swojego konta ze Sklepu internetowego.
 5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt c, zawsze może zostać przez Usługobiorcę cofnięta. W tym celu wystarczy wysłać do Sprzedawców na adres mailowy sklep@fripers.pl wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera lub kliknąć w link umożliwiający cofnięcie zgody. Link ten dołączony jest w stopce każdego przesłanego newslettera.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@fripers.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: FREEPERS s.c., ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź)
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§11 Płatne usługi dodatkowe

 

Zwrot towaru do 30 dni

 

 1. Jest to usługa polegająca na wysłużeni zwrotu towaru bez podania przyczyny przez 30 dni.
 2. Usługa ta kierowana jest wyłącznie do użytkowników będących konsumentami.
 3. Użytkownik ma możliwość zamówienia usługi poprzez zaznaczenie checkboksu w koszyku zakupowym.
 4. Koszt usługi odpowiada wartości wskazanej obok wspomnianego wyżej checkboksu
 5. Wszystkie regulacje związane z usługą pokrywają się z postanowieniami regulaminu dotyczącymi ustawowego terminu zwrotu towaru w ciągu 14 dni, związanego z prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i rozszerzają ten termin o kolejne 16 dni.
 6.  Szczegółowe regulacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy omawiane są w §8 niniejszego regulaminu.

 

§12 Prawa autorskie

 

 1. Sprzedawcom albo podmiotom współpracującym z nimi, przysługują prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie Internetowej, podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu FRIPERS.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcami/Usługodawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://fripers.pl/regulamin/ i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 r.


 

POPRZEDNI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRIPERS.PL

 

Regulamin zakupów obowiązuje od 25.12.2014 do 25.05.2018

§1. DEFINICJE

Administratorzy Danych Osobowych (Administratorzy) - wpisani do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorcy: Grzegorz Śmiechowicz (posiadający NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztof Rogalski (posiadający NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusz Krzysztof Wieruszewski (posiadający NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG;

Check-box - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można odznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej;

Dostawca - podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym towarów albo usługami pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy;

Hasło - oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym;

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

Konto - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych

Login - oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.fripers.pl, zmierzających do założenia Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

Reklamacja dotycząca towaru - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy;

Reklamacja dotycząca usługi - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie Internetowej www.fripers.pl;

Sprzedawcy/Usługodawcy - oznacza właścicieli Sklepu: wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorców: Grzegorza Śmiechowicza (posiadającego NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztofa Rogalskiego (posiadającego NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusza Krzysztofa Wieruszewskiego (posiadającego NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG;

Strona internetowa - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, udostępniona w domenie fripers.pl;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Towar/Produkt- rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami;

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez zapoznawanie się z treściami znajdującymi się na Stronie);

Zamówienie - oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przedmiotem działalności Sklepu FRIPERS.PL jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem fotograficznym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy są następujące:

 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, w szczególności przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP),
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • zainstalowana wtyczka Flash Player
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 1. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta, Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.
 3. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. KONTO KLIENTA

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu. Odznaczenie Check-boxa dotyczącego akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawców, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.
 6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym FRIPERS.PL odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.30, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy
  wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne (*) pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcami.
 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.
 6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.
 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.
 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.
 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany.
 10. W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.
 11. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.
 12. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

§5. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) system ratalny b) gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie); c) przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawców, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto FRIPERS, towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem. d) za pomocą systemów PayU oraz PayPal
 1. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic

§6. PARAGONY, FAKTURY VAT

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
 2. Aby otrzymać fakturę
  VAT, należy poprosić Sprzedawców FRIPERS.PL o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie, podając mailem dane do
  faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres
  siedziby Sprzedawców w miarę możliwości jak najszybciej.

§7. DOSTAWA

 1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy - Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej ?Siódemka?, ?FedEx?, ?UPS?.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.
 3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;
 4. W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.
 5. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 6. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.
 7. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.
 9. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są
  indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.
 10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 9 ? 18.
 11. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawców. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy ponowią Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego Towaru.
 1. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawcy przypominają, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@fripers.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na adres:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
 1. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).
 2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie zwrócona Klientowi, w taki sam sposób w jaki klient wpłacił należność do sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta ub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań narynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, GWARANCJE
 1. Sprzedawcy odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 ? 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fripers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedawcy zobowiązani są do wydania towaru bez wad.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fripers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem (042) 239 41 77 , w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców, pocztą elektroniczną na adres: sklep@fripers.pl).
 7. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 8. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 5. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.
§10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Świadczone przez Usługodawców drogą elektroniczną usługi są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy: a) udostępnianie Użytkownikowi do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.fripers.pl;

  b) udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.fripers.pl formularza zamówienia; c) wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej, świadomej i dobrowolnej zgody, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, newsletter'a; d) umożliwianie Użytkownikowi korzystania z konta w Sklepie internetowym.

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.fripers.pl.
 2. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt d, poprzez usunięcie swojego konta ze Sklepu internetowego.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt c, zawsze może zostać przez Usługobiorcę cofnięta. W tym celu wystarczy wysłać do Sprzedawców na adres mailowy sklep@fripers.pl wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@fripers.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: FREEPERS s.c., ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź).
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz, w przypadku wyrażenia na to przez Klienta dodatkowej zgody, marketingu bezpośredniego towarów i usług świadczonych przez Sprzedawców.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawcom albo podmiotom współpracującym z nimi, przysługują prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie Internetowej, podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu FRIPERS.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcami/Usługodawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://fripers.pl/regulamin.html i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 r.