Sklep fotograficzny Fripers.pl / regulamin-do-25-12-2014

Regulamin ważny do 25 grudnia 2014 - Sklep fotograficzny Fripers.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRIPERS.PL

Regulamin zakupów obowiązuje do 25.12.2014

§1. DEFINICJE

Administratorzy Danych Osobowych (Administratorzy) - wpisani do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorcy: Grzegorz Śmiechowicz (posiadający NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztof Rogalski (posiadający NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusz Krzysztof Wieruszewski (posiadający NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG;

Check-box - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można odznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej;

Dostawca - podmiot profesjonalny, zawodowo trudniący się transportem drogowym towarów albo usługami pocztowymi, z którym współpracują Sprzedawcy

Hasło - oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym;

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

Konto - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych

Login - oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.fripers.pl, zmierzających do założenia Konta w Sklepie. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawców, dostępny na Stronie Internetowej www.fripers.pl;

Sprzedawcy - oznacza właścicieli Sklepu: wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorców: Grzegorza Śmiechowicza (posiadającego NIP 7291195896, REGON 101414769), Krzysztofa Rogalskiego (posiadającego NIP 7251183148, REGON 100022719) oraz Mariusza Krzysztofa Wieruszewskiego (posiadającego NIP 8291279240, REGON 101414752), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FREEPERS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 (kod pocztowy: 90-203 Łódź), posiadającej NIP 7251953528, REGON 100406331, wpisanej do CEIDG;

Strona internetowa - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy, udostępniona w domenie fripers.pl;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Towar lub Produkt - rzecz ruchoma prezentowana na stronach Sklepu albo będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcami;

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik - osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (np. poprzez zapoznawanie się z treściami znajdującymi się na Stronie)

Zamówienie - oznacza złożenie Sprzedawcom przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Sklepu FRIPERS.PL jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem fotograficznym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy są następujące:
 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, w szczególności przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP),
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • zainstalowana wtyczka Flash Player
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 1. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Klient nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta.
 2. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta, Sprzedawcy uprzejmie proszą o poinformowanie ich o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawcy niezwłocznie wprowadzą w Regulaminie odpowiednie zmiany.
 3. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. KONTO KLIENTA

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu. Odznaczenie Check-boxa dotyczącego akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez Sprzedawców wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawców, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.
 6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym FRIPERS.PL odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.30, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 2. Sprzedawcy proszą o zachowanie staranności przy
  wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne (*) pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcami.
 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawców.
 6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.
 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.
 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.
 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.
 10. W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.
 11. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.
 12. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.
 13. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawcy nie będą mogli spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomią o tym Klienta i zwrócą całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. W przypadku niedostępności jedynie części zamówionych towarów, Sprzedawcy zawiadomią o tym Kupującego w terminie 2 dni. W takim przypadku Klient będzie miał możliwość anulowania zamówienia.

§5. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) system ratalny
b) gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);
c) przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto FRIPERS, towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem.
d) za pomocą systemów PayU oraz PayPal
 1. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic

§6. PARAGONY, FAKTURY VAT

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
 2. Aby otrzymać fakturę
  VAT, należy poprosić Sprzedawców FRIPERS.PL o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie, podając mailem dane do
  faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres
  Sklepu w miarę możliwości jak najszybciej.

§7. DOSTAWA

 1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy - Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej ''Siódemka'', ''FedEx'', ''UPS''.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.
 3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;
 4. W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.
 5. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 6. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.
 7. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Termin dostarczenia zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawców, o ile przed zawarciem umowy sprzedaży nie nastąpią inne ustalenia pomiędzy Sprzedawcami a Klientem odnośnie terminu dostawy.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 9 - 18.
 10. Sprzedawcy dołączają do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawcy ponowią Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy Zamówionego Towaru.
 12. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego ''kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności'', jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawców za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek:
 • przyczyn występujących po stronie Sprzedawców (np. błędnego zabezpieczenia przesyłki przez Sprzedawców, naruszenia przez Sprzedawców przepisów ustawy Prawo pocztowe albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych),
 • właściwości przesyłanego produktu.
 1. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając Sprzedawcom oświadczenie na piśmie.
 2. Sprzedawcy przypominają, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości, o ile nie stanowi to dla Klienta uciążliwości, zalecane jest opakowanie Towaru w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty).
 4. Towar zwracany w powyższym trybie, należy przesłać w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, na adres magazynu Sklepu:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może pobrać tutaj.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta zostanie zwrócona Klientowi, na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, przelewem w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • usług w zakresie gier hazardowych,
 • dostarczania prasy,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
§9. REKLAMACJE I GWARANCJE
 1. Klient ma prawo do reklamacji kupionego Towaru w Sklepie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fripers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie, zakupione przez Klientów będących Konsumentami, produkty objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawców za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.)
 5. Przesyłkę reklamacyjną wysłać należy na adres Sklepu:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
 1. Klient posiada możliwość pobrania formularza reklamacyjnego.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo narażają Konsumenta na znaczne niedogodności - w takim przypadku Sklep zwróci Klientowi cenę Towaru oraz koszty przesyłek bądź, jeśli takie będzie żądanie Klienta, stosownie obniży cenę Towaru.
 3. Sprzedawcy ustosunkują się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. Wszystkie zakupione przez Klientów w Sklepie Towary objęte są gwarancją producenta. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta określa dołączony do Towaru dokument gwarancyjny. Reklamacje oparte na gwarancji producenta należy składać na podane w dokumencie gwarancyjnym adresy autoryzowanych serwisów.
 5. Gwarancja, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawców, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§10. DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym FRIPERS.PL realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 4. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem,
  a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 5. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 6. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są
  indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcami a Klientem.

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz, w przypadku wyrażenia na to przez Klienta dodatkowej zgody, marketingu bezpośredniego towarów i usług świadczonych przez Sprzedawców.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyłączne prawa autorskie przysługują Sprzedawcy do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedawców na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcami i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Dane oraz wszelkie inne materiały udostępnione Klientowi lub Użytkownikowi na Stronie Internetowej, podlegają ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawców.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu FRIPERS.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 3. Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej FRIPERS.PL opisy i nazwy produktów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem FRIPERS.PL a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcymi umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Regulamin jest stale dostępny na podstronie http://fripers.pl/regulamin.html i w każdej chwili może być nieodpłatnie odtwarzany albo utrwalany, w szczególności poprzez zapisanie na dysku twardym albo wydrukowanie.