Sklep fotograficzny Fripers.pl / Bony rabatowe

Bony rabatowe - Sklep fotograficzny Fripers.pl

 § 1 Postanowienia ogólne 
 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Organizatorem promocji jest firma Freepers s. c. z siedzibą w Łodzi, ulica Pomorska 41, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami: 52756, 61666, 77033. zwana dalej ''Freepers'' lub ''Organizator''.
 3. Kupony rabatowe wystawione przez organizatora mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym fripers.pl działającym w domenie, pod adresem http://fripers.pl/.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 2 Zasady promocji
 1. Do udziału w Promocji upoważnia posiadanie kuponu - vouchera rabatowego wystawionego przez organizatora i zawierającego indywidualny kod rabatowy uprawniający do uzyskania zniżki na zakupy w sklepie fripers.pl.
 2. Jeden kupon rabatowy uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości odpowiadającej kwocie umieszczonej na kuponie rabatowym.
 3. Wysokość rabatu może być wyrażona procentowo lub odpowiadać określonej kwocie wyrażonej w PLN w zależności od kuponu.
 4. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym fripers.pl.
 5. Warunkiem realizacji kuponu jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym fripers.pl i wpisanie kodu rabatowego umieszczanego na kuponie w przeznaczonym do tego miejscu.
 6. Kod rabatowy należy wpisać po dokonaniu wyboru produktów i przejściu do koszyka. Kod zostanie niezwłocznie zweryfikowany. Pozytywna weryfikacja spowoduje obniżenie sumy do zapłaty o wartość odpowiadającą wartości kuponu rabatowego. Suma pomniejszona o odpowiednią wartość będzie widoczna w ostatnim kroku zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem.
 7. Koniecznym warunkiem zrealizowania rabatu jest zakończenie transakcji i uzyskanie potwierdzenia złożenia zamówienia, które następuje po przejściu wszystkich kroków w koszyku zakupowym.
 8. Kupony rabatowe mogą być realizowane do czasu wygaśnięcia ważności kodu rabatowego umieszczonego na kuponie. Data ważności kodu umieszczona jest w lewym dolnym rogu kuponu rabatowego. Po przekroczeniu terminu ważności kodu uzyskanie rabatu, do którego uprawniał będzie niemożliwe.
 9. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za kupon.
 10. Kupon rabatowy może zrealizować każda osoba, która jest posiadaczem kuponu rabatowego przy czym jednorazowo (przy jednym zamówieniu) można zrealizować tylko jeden kupon rabatowy.
 11. Prawo do realizacji rabatu odpowiadającego wartości znajdującej się na kuponie może zostać przekazane innej osobie wraz z kuponem rabatowym. W tym i w każdym innym przypadku osobą uprawnioną do realizacji rabatu jest posiadacz kuponu rabatowego.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę prawa do realizacji rabatu wynikającą z przekazania przez użytkownika kuponu rabatowego innej osobie.
 13. Kupony rabatowe nie podlegają sumowaniu, nie można ich również łączyć z innymi promocjami cenowymi.
§ 3 Uczestnicy promocji
 1. Uczestnikiem Promocji jest każdy posiadacz kuponu rabatowego.
 2. Uczestnikiem Promocji może być każda spełniająca § 3, pkt.1, która jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie do uzyskania rabatu za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 3. Uczestnik korzystając z kuponu, akceptuje tym samym regulamin i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją promocji w celach marketingowych. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie będzie z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania
§ 4 Regulamin
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej fripers.pl/kuponyrabatowe.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronach fripers.pl/kuponyrabatowe i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie - listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty wystąpienia problemu, którego dotyczy reklamacja lub daty wygaśnięcia ważności kuponu rabatowego. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenia się przez Uczestnika wszelkich roszczeń
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego celu Komisja w terminie 14 dni roboczych od dat wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.